Fanns det adel i Medelpad?

FRÅGA: Hej! I mitten av 1600-talet gav drottning Kristina Lövbergs by i Ljustorp som förläning till friherren, krigaren och riksrådet Lorens von der Linde. Fick det några ekonomiska eller andra konsekvenser för byfolket? Anders Östman, Sundsvall.

SVAR: Enligt ett gammalt ordstäv går inte ”adel, kräftor och ekar” norr om Dalälven, men det är en villfarelse! Säkert är det ändå för många en förhållandevis okänd historia, att det under stormaktstiden på 1600-talet fanns sammanlagt tre friherrskap i Medelpad.

Bakgrunden är den omfattande nyadlingen som förekom vid den här tiden; många nya släkter introducerades på Riddarhuset och antalet förläningar i södra Sverige var begränsat. Därför måste man vända blicken norrut.

Lorens von der Linde föddes 1610 i Stockholm och var son till affärsmannen Erik Larsson, som blev mycket förmögen på kopparhandel med Nederländerna och som tidvis bodde i Amsterdam. För sina insatser hos kung Gustav II Adolf adlades Erik Larsson med namnet von der Linde, som han hämtade från sin gård Lindö på Lovön. I Stockholm ägde han ett av dåtidens förnämsta hus, von der Lindeska palatset, som ännu är bevarat med adress Västerlånggatan 68.

Lorens von der Linde gjorde militär karriär och deltog som överste bland annat vid belägringen av Brünn (Brno) i nuvarande Tjeckien. Han blev nära vän till både drottning Kristina och hennes efterträdare Karl X Gustav. För sina insatser i 30-åriga kriget upphöjdes han till riksråd och friherre 1653 och erhöll då friherrskapet Lindeborg i Medelpad. Det omfattade sammanlagt 141 5/16 mantal inom Haverö, Torp, Borgsjö, Liden, Ljustorp, Hässjö och Tynderö.

Det var alltså en omfattande donation på över 141 hemman samt en del mindre gårdar och torp. Och för bönderna innebar det att skatterna betalades till baron, i stället för till kronan.

Samma år, 1653, skapades också friherrskapet Arnäs som omfattade 61 3/8 mantal i socknarna Attmar, Indal och Stöde samt Arnäs i Ångermanland. Ett geografiskt mycket utspritt område, men bara knappt hälften så stort som Lindeborg.

Friherre över Arnäs var riksrådet Knut Posse, som hade växt upp i Polen vid kung Sigismunds hov. Han återvände till Sverige 1624 och avlade trohetsed till Gustav II Adolf. Posse blev ämbetsman och hade många viktiga uppdrag och blev senare landshövding i Östergötland, Södermanland och överståthållare i Stockholm och så småningom även president i Göta hovrätt.

Knut Posse hade varje år omkring 2600 daler silvermynt i intäkter från sitt friherrskap. Det motsvarar i dagens penningvärde drygt 600.000 kronor. Han dog 1664 på sin gård Hammarskog i Uppland och friherrskapet ärvdes av sonen Gustaf Posse. Enligt ett riksdagsbeslut år 1655 skulle det inte finnas några förläningar i Norrland, men både Lindeborg och Arnäs fick undantag från den regeln.

Slutligen fanns också ”friherrskapet Njurunda”, som hade sin upprinnelse i de väldiga ägor som tillhörde greve Johan Gabrielsson Oxenstierna af Croneborg (ca 1615–1664). Han var överste vid Helsinge regemente och senare landshövding och guvernör över Gävleborg och Västernorrland.

Oxenstierna köpte 1642 nästan samtliga hemman i socknarna Timrå, Sättna, Alnö, Skön och Njurunda samt delar av Selånger. Egendomen omfattade 146 17/24 mantal. På 1650-talet sålde Oxenstierna 28 11/16 mantal till friherre Klas Bjelkenstierna och bytte resterande gårdar mot gods i Pyhäjoki i Österbotten.

Friherrskapen drogs in under Karl XI. Om utvecklingen hade fortsatt skulle egendomarna kanske också ha försetts med ståtliga herrgårdar, men i stället blev den adliga epoken i Medelpad förhållandevis kort.